Geef je bedrijf vandaag nog een boost!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel  – Definities

 1. Webator: Webator, gevestigd te Ommen, KvK-nummer 88321185.

 2. Klant: degene met wie Webator een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: Webator en Klant samen.

 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel  – Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Webator.

 2. Webator en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.

 3. Webator en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.
 

Artikel  – Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Webator zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.

 3. Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.

 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij Webator en de Klant dit schriftelijk afspreken.

Artikel  – Aanvaarding 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag Webator de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 

 2. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt Webator slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

 Artikel  – Prijzen

 1. Webator hanteert prijzen in euro’s, exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

 2. Webator mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen. 

 3. Webator en de Klant spreken voor een dienstverlening een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 4. Webator mag tot 20% van de richtprijs afwijken. 

 5. Webator moet de Klant laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 20% hoger uit gaat vallen. 

 6. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 20%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 20% hoger uit gaat vallen.

 7. Webator mag de prijzen maandelijks aanpassen. 

 8. Webator zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.

 9. Een consument mag de overeenkomst met Webator opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

 

Artikel  – Betalingen en betalingstermijn

 1. Webator mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen. 

 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na levering hebben voldaan.

 3. De betalingstermijnen die Webator hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Webator aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen. 

 4. Webator mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel  – Gevolgen te late betaling 

 1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Webator de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Webator. 

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

 4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Webator zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald. 

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Webator op de Klant onmiddellijk opeisbaar. 

 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Webator, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel  – Herroepingsrecht 

 1. De klant heeft ten alle tijden het recht om de opdracht te pauzeren of te stoppen. Alle kosten die zijn gemaakt vanuit Webator moeten betaald worden door de klant. Ter bevestiging van het behoud van de opdracht hanteren wij geen terug betaling van het voorschot.
 

Artikel  – Opschortingsrecht

 1. De Klant doet hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
 

Artikel  – Verrekening

 1. De Klant doet afstand van zijn recht om een schuld aan Webator te verrekenen met een vordering op Webator. 
 

Artikel  – Verzekering

 1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:

  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

  • zaken van Webator die bij de Klant aanwezig zijn

  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

 1. De Klant geeft op eerste verzoek van Webator de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel  – Garantie

 1. Wanneer de Klant en Webator een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Webator enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 

Artikel  – Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Webator voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit. 

 2. Webator mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.

 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant. 

 4. De Klant moet ervoor zorgen dat Webator op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

 5. Zorgt de Klant er niet voor dat Webator tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel  – Informatieverstrekking door de Klant 

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Webator.

 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

 3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Webator de betreffende bescheiden. 

 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Webator redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel  – Duur overeenkomst dienst 

 1. De overeenkomst tussen Webator en de Klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of anders wordt afgesproken.

 2. Wanneer de Klant een overeenkomst voor bepaalde tijd aangaat, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, of een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst automatisch eindigt.

 

Artikel  – Opzeggen dienst voor onbepaalde tijd 

 1. De klant mag de dienst voor onbepaalde tijd opzeggen. De gemaakte kosten moeten worden vergoed door de klant. Het betaalde voorschot is niet meer terug te krijgen (artikel 8). De geheimhouding blijft geldig na opzegging voor een periode van 5 jaar (artikel 18).

Artikel  – Intellectueel eigendom 

 1. Webator behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen en maquettes, tenzij anders is afgesproken. 

 2. De Klant mag de intellectuele eigendomsrechten in lid 1 niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Webator aan anderen tonen, ter beschikking stellen of op een andere manier gebruiken.

Artikel  – Geheimhouding 

 1. De Klant houdt iedere informatie, in welke vorm dan ook, die hij van Webator ontvangt geheim.

 2. De prijs van de website mag in welke vorm dan ook niet gedeeld worden zonder toestemming van Webator zelf. 

 3. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Webator waarvan de Klant weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Webator schade kan berokkenen.

 4. De Klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de informatie in lid 1 en 2 geheimhoudt. 

 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

  • die al openbaar was voordat de Klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant

  • die door de Klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 

 6. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 5 jaar na afloop daarvan.

 

Artikel  – Boetebeding

 1. Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan Webator voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.

 2. Is de Klant een consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 1.000.

 3. Is de Klant geen consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 5.000

 4. Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

 5. De Klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade. 

 6. Webator mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant.

Artikel  – Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Webator tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Webator geleverde producten en/of diensten. 
 

Artikel  – Klachten

 1. De Klant moet een door Webator geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Webator daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming. 

 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Webator hiervan op de hoogte stellen.

 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Webator hierop gepast kan reageren. 

 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Webator.

 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Webator andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel  – Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Webator.

 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Webator ook daadwerkelijk op tijd bereikt. 

Artikel  – Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer Webator een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst. 
 

Artikel  – Aansprakelijkheid Webator

 1. Webator is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Wanneer Webator aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.

 3. Webator is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

 4. Wanneer Webator aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting. 

Artikel  – Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Webator vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.
 

Artikel  – Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Webator toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis. 

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Webator nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Webator in verzuim is. 

 3. Webator mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Webator kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

Artikel  – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Webator door de Klant niet aan Webator kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. 

 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  – een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  – wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  – stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  – computer­virussen
  – stakingen
  – overheidsmaatregelen
  – vervoersproblemen
  – slechte weersomstandigheden
  – werkonderbrekingen

 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Webator 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Webator kan nakomen. 

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Webator de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken. 

 5. Webator hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Webator hiervan voordeel heeft. 

Artikel  – Wijziging overeenkomst 

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Webator de overeenkomst aanpassen. 

Artikel  – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Webator mag deze algemene voorwaarden wijzigen. 

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Webator altijd doorvoeren. 

 3. Ingrijpende wijzigingen zal Webator zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.

 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen. 

Artikel  – Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Webator aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Webator. 

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW. 

Artikel  – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden. 

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Webator bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel  – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Webator is Nederlands recht van toepassing. 

 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Webator is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Webator, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Artikel 33 – abonnement regeling

 1. Webator biedt diverse abonnementen aan de klant. Wanneer de klant akkoord geeft op een abonnement zal dit altijd 1 maand opzegtermijn hebben. 

 2. Wanneer een abonnement wordt afgenomen is het niet mogelijk om het bestede geld terug te krijgen.
 3. Wanneer de klant met een geldig onderhoudt abonnement het abonnement wilt opzeggen zullen alle opgespaarde uren komen te vervallen.
 4. Mocht een klant met een geldig onderhoudt abonnement de vanuit Webator gestuurde factuur hiervoor niet op tijd betalen, dan vervalt het recht om de opgespaarde onderhoudt uren te gebruiken.
 5. Mocht een klant meer onderhoudt uren gebruiken dan de gekochte uren via het onderhoudt abonnement. Dan zal de extra gespendeerde tijd(onderhoudt) met het normale tarief in rekening worden gebracht. 
 

Artikel 34 – aansprakelijkheid inhoud uitgevoerde opdrachten

 1. Webator voert opdrachten uit voor klanten voorbeelden hiervan zijn: webshop realisatie en website realisatie. Webator is niet aansprakelijk voor de inhoud van door hen uitgevoerde opdrachten.

 2. Webator werkt samen met 3e partijen, en zorgt daarmee voor de hoogste kwaliteit mogelijk. Webator is niet aansprakelijk voor de uitgevoerde opdrachten door de 3e partijen onder de naam van Webator
 3. Webator gebruikt plugins, modules, templates, thema’s en andere inhoud voor de websites en webshops van hun klanten. Webator is niet aansprakelijk voor de geïnstalleerde plugins, modules, templates, thema’s en andere inhoud op de websites of webshops van hun klanten.
 4. Webator is niet aansprakelijk voor de overeengekomen/aangeleverde inhoud/content op de uitgevoerde opdrachten die tijdens de overeengekomen dienstverlening zijn uitgevoerd.
 

Artikel 35 – delen van misinformatie

 1. De klant mag geen misinformatie delen met derde partijen en particulieren. Wanneer dit wel word gedaan beschikt Webator het recht om hun werkzaamheden per direct stop te zetten. 
 2. Wanneer er misinformatie wordt gedeeld door de klant of uit opdracht van de klant, beschikt Webator het recht om een schadevergoeding van €10,000 te innen bij de klant.
 3. Wanneer de klant de schadevergoeding niet betaald binnen het betalingstermijn van 14 dagen, dan is artikel 7.1 en 7.2  van toepassing.

Vragen? Wij staan voor je klaar!